Cennik energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia


Obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku:

Grupa taryfowa C21 C11
cena netto energii elektrycznej 0,762 zł/kWh 0,762 zł/kWh
opłata handlowa netto 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c

Ustalone ceny energii elektrycznej i opłaty handlowej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ustalone ceny energii elektrycznej zawierają koszty związane z pozyskaniem i przedstawieniem do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia wynikających z przepisów ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz koszty certyfikatów wynikających z ustawy o efektywności energetycznej.
Ustalone ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Kryteria kwalifikowania do grup taryfowych dla odbiorców

Do grup taryfowych C21em oraz C11em kwalifikowani są odbiorcy, którzy wykorzystują energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania w rozumieniu ustawy o elektromobilności.