Komunikaty wynikające z ustawowych obowiązków informacyjnych dotyczących działalności OSD

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący wygaśnięcia koncesji


Z dniem 24.10.2023 wygasły koncesje w zakresie obrotu i dystrybucji energią elektryczną, które w roku 2013 Spółka otrzymała od Prezesa URE na okres 10 lat i z tą datą spółka zakończyła działalność koncesjonowaną. Wszyscy dotychczasowi odbiorcy zostali przeniesieni do nowo wybudowanej na terenie Parku Śląskiego sieci Tauron Dystrybucja. Dotychczas eksploatowana sieć, wybudowana 70 lat temu wraz z Parkiem Śląskim została trwale wyłączona. Misja naszej Spółki, którą było aby ta nowa sieć powstała została tym samym wypełniona. Wszystkim naszym kontrahentom dziękujemy za dekadę owocnej współpracy.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący sprzedawcy zobowiązanego w roku 2023


Decyzją Prezesa URE z dnia 24.10.2022 Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania PS Operator sp. z o.o. (operatora lokalnego systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego).

Komunikat PS Operator sp. z o.o. dotyczący sprzedaży rezerwowej


Sprzedawca z urzędu
Zgodnie z art. 5aa ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), informujemy, że PS Operator Sp. z o.o., jako sprzedawca energii elektrycznej oferujący sprzedaż rezerwową, publikuje na swojej stronie internetowej psoperator.pl oraz udostępnia w swojej siedzibie ofertę dotyczącą warunków sprzedaży rezerwowej, w tym wzór umowy sprzedaży rezerwowej i zestawienie aktualnych cen, warunków ich stosowania i zasad rozliczeń dla sprzedaży rezerwowej. Dla Odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego PS Operator Sp. z o.o., zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje PS Operator Sp. z o.o. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5ab ustawy prawo energetyczne, PS Operator Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Odbiorcy końcowego, zawiera z ww. sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową na warunkach rezerwowej umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej, opublikowanej na stronie psoperator.pl.

Lista sprzedawców rezerwowych
Zgodnie z art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), PS Operator Sp. z o.o., jako dystrybutor energii elektrycznej publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie aktualną listę przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót energią elektryczną, zapewniające sprzedaż rezerwową energii elektrycznej na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PS Operator Sp. z o.o.:
   1. PS Operator z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący sprzedawcy zobowiązanego w roku 2022


Decyzją Prezesa URE z dnia 21.10.2021 Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania PS Operator sp. z o.o. (operatora lokalnego systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego).

Komunikat PS Operator o dostępnych mocach przyłączeniowych


Na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy Prawo Energetyczne, PS Operator jako OSDn przedstawia informacje za trzeci kwartał roku 2023, a dotyczące:

 • Podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej:
  • Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa PS Operator Sp. z o.o. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV:
  1. PS Operator aktualnie nie dysponuje żadną stacją wchodzącą w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym
  2. Moc przyłączeniowa dla źródeł [MW]:
  3. rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028
   Moc przyłączeniowa dla źródeł, MW 0 0 0 0 0 0


Sporządzanie tych informacji odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. Informacje te przedsiębiorstwo będzie aktualizować co najmniej raz na kwartał.


 

Informacja dotycząca przerw w zasilaniu


Na podstawie §41 ust. 3 rozporządzenia systemowego, PS Operator jako OSDn przedstawia informacje za rok 2022, a dotyczące wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

 • SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
 • SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
 • MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców


Rozporządzenie ustala następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

 • planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej
 • nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej


Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania dzieli się na przerwy:

 • przemijające (mikroprzerwy), trwające krócej niż 1 sekundę
 • krótkie, trwające nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty
 • długie, trwające nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin
 • bardzo długie, trwające nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
 • katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny


Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania spółki PS Operator przedstawiono w poniższej tabeli.

wskaźnik dla przerw nieplanowanych dla przerw planowanych
bez katastrofalnych z katastrofalnymi
SAIDI 80 80 5,0
SAIFI 0,67 0,67 0,33
MAIFI 0


Łączna ilość obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 30.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący Rozporządzenia 2016/1447


Informujemy, że w dniu 28 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego. Więcej informacji znajdziecie Państwo w tym komunikacie.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący Rozporządzenia 2016/1388


Informujemy, że w dniu 7 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru. Więcej informacji znajdziecie Państwo w tym komunikacie.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący Rozporządzenia 2016/631


IInformujemy, że w dniu 17 maja 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w tym komunikacie.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący zmian w taryfie i cenniku


Informujemy Państwa, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148, z późn. zm.) ustalił, że w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka opłaty OZE wynosi 0,00 zł/MWh.

Informujemy Państwa o wprowadzeniu uchwałą Zarządu Spółki z dniem 1 stycznia 2018 nowego cennika energii elektrycznej.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący sprzedawcy zobowiązanego w roku 2018


Decyzją Prezesa URE z dnia 13.10.2017 Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania PS Operator sp. z o.o. (operatora lokalnego systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego).

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący zmiany taryfy


Informujemy, że na podstawie Art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.), PS Operator sp. z o.o. wprowadziła do stosowania z odbiorcami od dnia 1 grudnia 2017 roku „Taryfę PS Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie”, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr OKA-4211.28.2017.22523.IV.CW z dnia 9 listopada 2017 roku.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - 30.05.2017 r.

Raport z konsultacji projektu


PS Operator Sp. z o.o., pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220), w dniu 12.05.2017 opublikowała na swojej stronie internetowej projekt zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 1/2017 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddała ten projekt procesowi konsultacji. Okres konsultacji wynosił 14 dni licząc od dnia publikacji tj. do dnia 26.05.2017. W wyznaczonym okresie nie wpłynęła żadna uwaga do zamieszczonego projektu. Tym samym zmiany IRIESD weszły w życie z dniem opublikowania niniejszego komunikatu. Na stronie www.psoperator.pl w zakładce „Dokumenty” zamieszczono tekst ujednolicony „IRIESD BILANSOWANIE”.
tekst ujednolicony IRIESD BILANSOWANIE

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OS - 30.05.2017 r.


W związku z aktualizacją Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017) i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), PS Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci PS Operator Sp. z o.o. powinny być przesyłane na adres: PS Operator Sp. z o.o., Al. Różana 2, 41-501 Chorzów oraz, w formie zeskanowanego dokumentu, na adres e-mail: biuro@psoperator.pl.

IRiESP, wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: www.pse.pl.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: biuro@psoperator.pl.


Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - 12.05.2017 r.

PS Operator Sp. z o.o., pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

W związku z wprowadzonymi przez PSE S.A. zmianami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (Karta aktualizacji nr CB/17/2017 zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją z dnia 28 lutego 2017 r. i obowiązująca od 3 marca 2017 r.), które dotyczą wprowadzenia m.in.:

 • zasad certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP;
 • zasad i wymagań dotyczących sposobu pozyskiwania danych pomiarowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed, związanych ze świadczeniem ww. usługi;


zaistniała konieczność aktualizacji IRiESD.

PS Operator Sp. z o.o. opracował projekt Karty aktualizacji nr 1/2017 IRiESD, która określa w szczególności:

 • zasady weryfikacji Obiektów Redukcji (ORed), na których może być świadczona usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP
 • zasady wydawania przez PS Operator Sp. z o.o. certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci Spółki
 • zasady rejestracji przez Tauron Dystrybucja Sp. z o.o. certyfikatu wystawianego przez PS Operator sp. z o.o. (nie posiadającego połączenia z siecią przesyłową - OSDn) – w przypadku obiektów przyłączonych do sieci OSDn
 • zasady przekazywania danych pomiarowych przez PS Operator Sp. z o.o. do Tauron Dystrybucja Sp. z o.o. oraz przez Tauron Dystrybucja Sp. z o.o. do OSP, w celu wyznaczenia wolumenu redukcji i rozliczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.


Mając na uwadze powyższe, projekt Karty aktualizacji nr 1/2017 IRiESD – wersja 1.0. został opublikowany w dniu 12 maja 2017 r. na stronie internetowej Spółki: www.psoperator.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220), PS Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 1/2017 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.
Karta aktualizacji nr 1/2017 IRiESD
Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr 1/2017

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 1/2017 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać do dnia 26 maja 2017r. na adres e-mail: robert.sarach@psoperator.pl