UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Treść Umowy dystrybucyjnej (UD) musi być jednolita dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej, ze względu na obowiązek wynikający z ustawy Prawo energetyczne art. 4 ust.2


Usługa dystrybucji energii elektrycznej - Taryfa PS Operator

Taryfa PS Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie została zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr OKA-4211.28.2017.22523.IV.CW z dnia 9 listopada 2017 roku, obowiązująca od dnia 1 grudnia 2017..

Stawki opłat za
usługę dystrybucji
grupa taryfowa
B21 C21 C11 R
składnik zmienny stawki sieciowej 32,20 zł/MWh 0,1227 zł/kWh 0,1304 zł/kWh 0,1418 zł/kWh
składnik stały stawki sieciowej 6,82 zł/kW/m-c 7,60 zł/kW/m-c 2,11 zł/kW/m-c 8,21 zł/kW/m-c
opłata abonamentowa 25,00 zł/m-c 10,00 zł/m-c 4,80 zł/m-c -
stawka opłaty przejściowej 2,10 zł/kW/m-c 0,85 zł/kW/m-c
stawka jakościowa 12,94 zł/MWh 0,0129 zł/kWh
stawka opłaty OZE 2,51 zł/MWh


Zobacz także oficjalną publikację pełnego tekstu Taryfy PS Operator

Kryteria kwalifikowania do grup taryfowych dla odbiorców

  • C21 Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A, z jednostrefowym rozliczeniem za pobraną energię elektryczną
  • C11 Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A, z jednostrefowym rozliczeniem za pobraną energię elektryczną
  • R Dla odbiorców przyłączanych do sieci, niezależnie od napięcia znamionowego sieci, których instalacje za zgodą Operatora nie są wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe, celem zasilania w szczególności:
    1. oświetlania reklam;
    2. krótkotrwałego poboru energii elektrycznej trwającego nie dłużej niż rok

Ważniejsze dokumenty związane z dystrybucją energii elektrycznej

Koncesje i decyzje Prezesa URE


Przyłączanie do sieci - procedury


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PS Operator