UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Treść Umowy dystrybucyjnej (UD) musi być jednolita dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej, ze względu na obowiązek wynikający z ustawy Prawo energetyczne art. 4 ust.2


Usługa dystrybucji energii elektrycznej - Taryfa PS Operator

Taryfa PS Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie została zatwierdzona decyzją Prezesa URE Nr OKA.4211.39.2020.AZa z dnia 21 czerwca 2021 roku, obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2021.

Grupa taryfowa składnik zmienny stawki sieciowej składnik stały stawki sieciowej opłata abonamentowa stawka opłaty przejściowej stawka jakościowa
C21 0,1215 zł/kWh 7,60 zł/kW/m-c 10,00 zł/m-c 0,08 zł/kW/m-c 0,0102 zł/kWh
C11 0,1215 zł/kWh 2,11 zł/kW/m-c
C21em 0,2430 zł/kWh 1 1,90 zł/kW/m-c 1 -
0,1823 zł/kWh 2 7,60 zł/kW/m-c 2
C11em 0,2430 zł/kWh 1 0,53 zł/kW/m-c 1 -
0,1823 zł/kWh 2 2,11 zł/kW/m-c 2

1) - stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.11 ppkt 1,
2) - stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.11 ppkt 2

Rozliczenia według grup taryfowych C21em oraz C11em stosuje się od dnia 1 kwietnia 2021r.

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh, wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt 1.1.f) niniejszej taryfy.

We wszystkich grupach taryfowych stosuje się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh, wskazanej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1.1.l) niniejszej taryfy.

We wszystkich grupach taryfowych, w przypadku odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 70 ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, wprowadza się stawkę opłaty mocowej w wysokości 0,0762 zł/kWh, wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt. 1.1.i) niniejszej taryfy.


Zobacz także oficjalną publikację pełnego tekstu Taryfy PS Operator

Kryteria kwalifikowania do grup taryfowych dla odbiorców

  • C21, C21em Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A, z jednostrefowym rozliczeniem za pobraną energię elektryczną
  • C11, C11em Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A, z jednostrefowym rozliczeniem za pobraną energię elektryczną
Do grup taryfowych C21em oraz C11em kwalifikowani są odbiorcy, którzy wykorzystują energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania w rozumieniu ustawy o elektromobilności.

Ważniejsze dokumenty związane z dystrybucją energii elektrycznej

Koncesje i decyzje Prezesa URE


Przyłączanie do sieci - procedury


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PS Operator