UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Treść Umowy dystrybucyjnej (UD) musi być jednolita dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej, ze względu na obowiązek wynikający z ustawy Prawo energetyczne art. 4 ust.2


Usługa dystrybucji energii elektrycznej - Taryfa PS Operator

Taryfa PS Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie została zatwierdzona decyzją Prezesa URE Nr z dnia 15 września 2022 roku, obowiązująca od dnia 1 października 2022.

Grupa taryfowa składnik zmienny stawki sieciowej składnik stały stawki sieciowej opłata abonamentowa stawka opłaty przejściowej stawka jakościowa
C21 0,1231 zł/kWh 10,05 zł/kW/m-c 10,00 zł/m-c 0,08 zł/kW/m-c 0,0095 zł/kWh
C11 0,1231 zł/kWh 3,30 zł/kW/m-c
C21em 0,2462 zł/kWh 1 2,51 zł/kW/m-c 1 -
0,1847 zł/kWh 2 10,05 zł/kW/m-c 2
C11em 0,2462 zł/kWh 1 0,83 zł/kW/m-c 1 -
0,1847 zł/kWh 2 3,30 zł/kW/m-c 2

1) - stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.11 ppkt 1,
2) - stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.11 ppkt 2

Rozliczenia według grup taryfowych C21em oraz C11em stosuje się od dnia 1 kwietnia 2021r.

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,90 zł/MWh, wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt. 1.1.f) niniejszej taryfy.

We wszystkich grupach taryfowych stosuje się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 4,06 zł/MWh, wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, o którym mowa w pkt. 1.1. l) niniejszej taryfy.

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty mocowej, wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt. 1.1.i) niniejszej taryfy:
  1) w przypadku odbiorców dla odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy w wysokości 0,1026 zł/kWh,
  2) w przypadku odbiorców końcowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, opłatę mocową ustala się dla odbiorców zużywających rocznie:
    a) poniżej 500 kWh energii elektrycznej w wysokości 2,37 zł na miesiąc;
    b) od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej w wysokości 5,68 zł na miesiąc ;
    c) powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 9,46 zł na miesiąc;
    d) powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 13,25 zł na miesiąc.


Zobacz także oficjalną publikację pełnego tekstu Taryfy PS Operator

Kryteria kwalifikowania do grup taryfowych dla odbiorców

  • C21, C21em Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A, z jednostrefowym rozliczeniem za pobraną energię elektryczną
  • C11, C11em Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A, z jednostrefowym rozliczeniem za pobraną energię elektryczną
Do grup taryfowych C21em oraz C11em kwalifikowani są odbiorcy, którzy wykorzystują energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania w rozumieniu ustawy o elektromobilności.

Ważniejsze dokumenty związane z dystrybucją energii elektrycznej

Koncesje i decyzje Prezesa URE


Przyłączanie do sieci - procedury


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PS Operator