Ważniejsze dokumenty

Na tej stronie znajdziesz ważniejsze dokumenty związane z naszą działalnością - koncesje, instrukcje, taryfy i oficjalne cenniki

Koncesje URE

PS Operator jest koncesjonariuszem w zakresie dystrybucji i obrotu energią elektryczną


UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Treść Umowy dystrybucyjnej (UD) musi być jednolita dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej, ze względu na obowiązek wynikający z ustawy Prawo energetyczne art. 4 ust. 2 „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych lub energii, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie; świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług”.


Generalna Umowa Dystrybucyjna


Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci PS Operator


Zgłoszenie tymczasowego podłączenia do sieci PS Operator


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej


Taryfa PS Operator


Cennik energii elektrycznej PS Operator

Cennik - sprzedaż energii elektrycznej


Obowiązuje od 01 stycznia 2018 roku

Grupa taryfowa C21 C11
cena netto energii elektrycznej 0,294 zł/kWh 0,299 zł/kWh
opłata handlowa netto 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c

Taryfa - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej


Obowiązująca od 1 grudnia 2017 roku:

Stawki opłat za
usługę dystrybucji
grupa taryfowa
C21 C11
składnik zmienny stawki sieciowej 0,1249 zł/kWh 0,1249 zł/kWh
składnik stały stawki sieciowej 7,60 zł/kW/m-c 2,11 zł/kW/m-c
opłata abonamentowa 10,00 zł/m-c 10,00 zł/m-c
stawka opłaty przejściowej 1,65 zł/kW/m-c
stawka jakościowa 0,0127 zł/kWh
stawka opłaty OZE 0,00 zł/MWh