Ważniejsze dokumenty

Na tej stronie znajdziesz ważniejsze dokumenty związane z naszą działalnością - koncesje, instrukcje, taryfy i oficjalne cenniki

Koncesje URE

PS Operator jest koncesjonariuszem w zakresie dystrybucji i obrotu energią elektryczną


UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Treść Umowy dystrybucyjnej (UD) musi być jednolita dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej, ze względu na obowiązek wynikający z ustawy Prawo energetyczne art. 4 ust. 2 „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych lub energii, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie; świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług”.


Generalna Umowa Dystrybucyjna


Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci PS Operator


Zgłoszenie tymczasowego podłączenia do sieci PS Operator


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej


Taryfa PS Operator


Cennik energii elektrycznej PS Operator

Cennik - sprzedaż energii elektrycznej


Obowiązuje od 01 stycznia 2022 roku

Grupa taryfowa C21 C11
cena netto energii elektrycznej 0,762 zł/kWh 0,762 zł/kWh
opłata handlowa netto 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c

Taryfa - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej


Obowiązująca od 1 sierpnia 2021 roku:

Grupa taryfowa składnik zmienny stawki sieciowej składnik stały stawki sieciowej opłata abonamentowa stawka opłaty przejściowej stawka jakościowa
C21 0,1215 zł/kWh 7,60 zł/kW/m-c 10,00 zł/m-c 0,08 zł/kW/m-c 0,0102 zł/kWh
C11 0,1215 zł/kWh 2,11 zł/kW/m-c
C21em 0,2430 zł/kWh 1 1,90 zł/kW/m-c 1 -
0,1823 zł/kWh 2 7,60 zł/kW/m-c 2
C11em 0,2430 zł/kWh 1 0,53 zł/kW/m-c 1 -
0,1823 zł/kWh 2 2,11 zł/kW/m-c 2

1) - stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.11 ppkt 1,
2) - stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.11 ppkt 2

Rozliczenia według grup taryfowych C21em oraz C11em stosuje się od dnia 1 kwietnia 2021r.

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh, wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt 1.1.f) niniejszej taryfy.

We wszystkich grupach taryfowych stosuje się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh, wskazanej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1.1.l) niniejszej taryfy.

We wszystkich grupach taryfowych, w przypadku odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 70 ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, wprowadza się stawkę opłaty mocowej w wysokości 0,0762 zł/kWh, wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt. 1.1.i) niniejszej taryfy.