Komunikaty wynikające z ustawowych obowiązków informacyjnych dotyczących działalności OSD

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący sprzedawcy zobowiązanego w roku 2022


Decyzją Prezesa URE z dnia 21.10.2021 Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania PS Operator sp. z o.o. (operatora lokalnego systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego).

Komunikat PS Operator o dostępnych mocach przyłączeniowych


Na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy Prawo Energetyczne, PS Operator jako OSDn przedstawia informacje za trzeci kwartał roku 2021, a dotyczące:

 • Podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej:
  • Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa PS Operator Sp. z o.o. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV:
  1. PS Operator aktualnie nie dysponuje żadną stacją wchodzącą w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym
  2. Moc przyłączeniowa dla źródeł [MW]:
  3. rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   Moc przyłączeniowa dla źródeł, MW 0 0 0 0 0 0


Sporządzanie tych informacji odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. Informacje te przedsiębiorstwo będzie aktualizować co najmniej raz na kwartał.


 

Informacja dotycząca przerw w zasilaniu


Na podstawie §41 ust. 3 rozporządzenia systemowego, PS Operator jako OSDn przedstawia informacje za rok 2020, a dotyczące wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

 • SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
 • SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
 • MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców


Rozporządzenie ustala następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

 • planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej
 • nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej


Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania dzieli się na przerwy:

 • przemijające (mikroprzerwy), trwające krócej niż 1 sekundę
 • krótkie, trwające nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty
 • długie, trwające nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin
 • bardzo długie, trwające nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
 • katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny


Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania spółki PS Operator przedstawiono w poniższej tabeli.

wskaźnik dla przerw nieplanowanych dla przerw planowanych
bez katastrofalnych z katastrofalnymi
SAIDI 192 192 3,33
SAIFI 0,80 0,80 0,67
MAIFI 0


Łączna ilość obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 30.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący Rozporządzenia 2016/1447


Informujemy, że w dniu 28 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego. Więcej informacji znajdziecie Państwo w tym komunikacie.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący Rozporządzenia 2016/1388


Informujemy, że w dniu 7 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru. Więcej informacji znajdziecie Państwo w tym komunikacie.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący Rozporządzenia 2016/631


IInformujemy, że w dniu 17 maja 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w tym komunikacie.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący zmian w taryfie i cenniku


Informujemy Państwa, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148, z późn. zm.) ustalił, że w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka opłaty OZE wynosi 0,00 zł/MWh.

Informujemy Państwa o wprowadzeniu uchwałą Zarządu Spółki z dniem 1 stycznia 2018 nowego cennika energii elektrycznej.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący sprzedawcy zobowiązanego w roku 2018


Decyzją Prezesa URE z dnia 13.10.2017 Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania PS Operator sp. z o.o. (operatora lokalnego systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego).

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący zmiany taryfy


Informujemy, że na podstawie Art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.), PS Operator sp. z o.o. wprowadziła do stosowania z odbiorcami od dnia 1 grudnia 2017 roku „Taryfę PS Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie”, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr OKA-4211.28.2017.22523.IV.CW z dnia 9 listopada 2017 roku.

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - 30.05.2017 r.

Raport z konsultacji projektu


PS Operator Sp. z o.o., pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220), w dniu 12.05.2017 opublikowała na swojej stronie internetowej projekt zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 1/2017 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddała ten projekt procesowi konsultacji. Okres konsultacji wynosił 14 dni licząc od dnia publikacji tj. do dnia 26.05.2017. W wyznaczonym okresie nie wpłynęła żadna uwaga do zamieszczonego projektu. Tym samym zmiany IRIESD weszły w życie z dniem opublikowania niniejszego komunikatu. Na stronie www.psoperator.pl w zakładce „Dokumenty” zamieszczono tekst ujednolicony „IRIESD BILANSOWANIE”.
tekst ujednolicony IRIESD BILANSOWANIE

Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OS - 30.05.2017 r.


W związku z aktualizacją Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017) i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), PS Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci PS Operator Sp. z o.o. powinny być przesyłane na adres: PS Operator Sp. z o.o., Al. Różana 2, 41-501 Chorzów oraz, w formie zeskanowanego dokumentu, na adres e-mail: biuro@psoperator.pl.

IRiESP, wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: www.pse.pl.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: biuro@psoperator.pl.


Komunikat PS Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - 12.05.2017 r.

PS Operator Sp. z o.o., pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

W związku z wprowadzonymi przez PSE S.A. zmianami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (Karta aktualizacji nr CB/17/2017 zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją z dnia 28 lutego 2017 r. i obowiązująca od 3 marca 2017 r.), które dotyczą wprowadzenia m.in.:

 • zasad certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP;
 • zasad i wymagań dotyczących sposobu pozyskiwania danych pomiarowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed, związanych ze świadczeniem ww. usługi;


zaistniała konieczność aktualizacji IRiESD.

PS Operator Sp. z o.o. opracował projekt Karty aktualizacji nr 1/2017 IRiESD, która określa w szczególności:

 • zasady weryfikacji Obiektów Redukcji (ORed), na których może być świadczona usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP
 • zasady wydawania przez PS Operator Sp. z o.o. certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci Spółki
 • zasady rejestracji przez Tauron Dystrybucja Sp. z o.o. certyfikatu wystawianego przez PS Operator sp. z o.o. (nie posiadającego połączenia z siecią przesyłową - OSDn) – w przypadku obiektów przyłączonych do sieci OSDn
 • zasady przekazywania danych pomiarowych przez PS Operator Sp. z o.o. do Tauron Dystrybucja Sp. z o.o. oraz przez Tauron Dystrybucja Sp. z o.o. do OSP, w celu wyznaczenia wolumenu redukcji i rozliczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.


Mając na uwadze powyższe, projekt Karty aktualizacji nr 1/2017 IRiESD – wersja 1.0. został opublikowany w dniu 12 maja 2017 r. na stronie internetowej Spółki: www.psoperator.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220), PS Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 1/2017 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.
Karta aktualizacji nr 1/2017 IRiESD
Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr 1/2017

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 1/2017 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać do dnia 26 maja 2017r. na adres e-mail: robert.sarach@psoperator.pl